Wysyłka w Qfront zawsze jest darmowa. Zamów teraz
Array
(
  [0] => Array
    (
      [sw_c_aname] => regulamin
      [sw_c_bg_image_position] => top left
      [sw_c_bg_image_size] => cover
      [sw_c_col] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [sw_c_colwidth] => col-lg-14
              [sw_c_offset] => offset-lg-9
              [sw_c_typ] => 2
              [sw_c_align] => align-left-top
              [sw_c_content] => INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Właścicielem strony/sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, numer telefonu kontaktowego: +48 509 709 793, +48 502 658 572, poczta elektroniczna:  kontakt@qfront.pl, określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający.

 

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Qfront będącej własnością Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

2.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

2.3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

2.4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

2.5. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

3.1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Klienta.

3.2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. (Oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu.

3.3. Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie qfront.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3.4. Ceny produktów zawierają koszty wysyłki na terenie Polski.

3.5. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3.6. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.7. Razem z próbkami otrzymasz kod rabatowy, który możesz wykorzystać przy składaniu zamówienia. Kod rabatowy obniży wartość zamówienia o koszt zamówionych próbek, nie więcej niż o 117,00 zł.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

4.1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

4.2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

4.3. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Zamawiającego.

4.4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym.

4.5. Administratorem danych osobowych jest jest Estera Czyrny prowadząca działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Rudna, ul. Piaskowa 15, 21-144 Michów, NIP: 7141921119, REGON: 060581705, wspólnik spółki cywilnej oraz Łukasz Czyrny prowadzący działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Krasnogliny 77, 08-500 Ryki, NIP: 7162439327, REGON: 431257283, wspólnik spółki cywilnej, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, numer telefonu kontaktowego: +48 509 709 793, +48 502 658 572, poczta elektroniczna:  kontakt@qfront.pl.

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

4.6. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

 

DOKONYWANIE ZAKUPÓW I WARUNKI DOSTAWY

5.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia.

5.2. Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:

Przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN.
Nr rachunku: 27 1020 3219 0000 9602 0096 1797

Platformy  Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).

Platformy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349

5.3. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w tygodniach i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zamówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

5.4. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy:

◦ Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – obowiązują indywidualne ustalenia z Klientem

◦ Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu

◦ Czas dostawy poza terytorium Polski jest indywidualny w zależności od kraju dostawy.

5.5 Zamówienia do Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii objęte są dodatkowymi opłatami celnymi i krajowym VAT, które będą naliczane bezpośrednio przez lokalne władze podatkowe i muszą być płacone osobno przez Klienta. W przypadku wątpliwości dotyczących dodatkowych opłat Klient winien zwrócić się do lokalnego urzędu podatkowego.

5.6. Duże przesyłki wysyłane są na paletach i nie obejmują wniesienia do domu/mieszkania Klienta.

5.7. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

5.8. Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie wysłania zamówienia.

5.9. Zamówienie może zostać złożone, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

5.10. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” karcie formularza, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych przez stronę internetową nie jest możliwa.

5.11. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 5.10. stanowi ofertę Sprzedającego złożoną Klientowi w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną z uwzględnieniem kosztów dostawy.

5.12. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.

5.13. Sprzedający zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji w przypadku niedotrzymania punktów regulaminu lub z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

5.14. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.

6.2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6.3. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu qfront.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania, zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

6.4. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

6.5. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

6.6. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego. Koszty wysyłki towaru pozostają po stronie Klienta.

6.7. Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 6.6. powyżej.

6.8. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli towar zostanie odesłany bez uprzedniego powiadomienia i bez spełnienia warunków opisanych w punkcie 6.6. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, Sprzedający wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

6.9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6.10. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu na adres należy zwrócić produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

 

Adres do zwrotu:

Centrum Handlowe Hill s.c.
Krasnogliny 77, 08-500 Ryki

(paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT”)

6.11. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6.6, Sprzedający zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

6.12. Sprzedający może odmówić przyjęcie przesyłki wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

6.13 Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie będące w stałej ofercie sklepu qfront.pl, nie podlegają zwrotom.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.

7.2. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

7.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

7.5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 
              [sw_c_box] => Array
                (
                  [0] => Array
                    (
                      [_state] => expanded
                    )

                )

              [_state] => expanded
            )

        )

      [_state] => expanded
    )

)
Regulamin sklepu qfront.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Właścicielem strony/sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, numer telefonu kontaktowego: +48 509 709 793, +48 502 658 572, poczta elektroniczna:  kontakt@qfront.pl, określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający.

 

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2.1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki Qfront będącej własnością Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

2.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

2.3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

2.4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

2.5. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

3.1. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu oraz jego ceny. Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt, jak również wszelkie inne informacje jakie uznane przez Sprzedającego za wartościowe dla Klienta.

3.2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie prezentacyjny, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. (Oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu.

3.3. Wszystkie podane ceny produktów znajdujących się na stronie qfront.pl są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

3.4. Ceny produktów zawierają koszty wysyłki na terenie Polski.

3.5. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, np. poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

3.6. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.7. Razem z próbkami otrzymasz kod rabatowy, który możesz wykorzystać przy składaniu zamówienia. Kod rabatowy obniży wartość zamówienia o koszt zamówionych próbek, nie więcej niż o 117,00 zł.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

4.1. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

4.2. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.

4.3. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Zamawiającego.

4.4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym.

4.5. Administratorem danych osobowych jest jest Estera Czyrny prowadząca działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Rudna, ul. Piaskowa 15, 21-144 Michów, NIP: 7141921119, REGON: 060581705, wspólnik spółki cywilnej oraz Łukasz Czyrny prowadzący działalność gospodarczą pod własnym imieniem i nazwiskiem, Krasnogliny 77, 08-500 Ryki, NIP: 7162439327, REGON: 431257283, wspólnik spółki cywilnej, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Centrum Handlowe Hill s.c. Łukasz Czyrny, Estera Czyrny z siedzibą w Krasnogliny 77, 08-500 Ryki,NIP: 5060010022, REGON: 432712996, numer telefonu kontaktowego: +48 509 709 793, +48 502 658 572, poczta elektroniczna:  kontakt@qfront.pl.

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

4.6. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

 

DOKONYWANIE ZAKUPÓW I WARUNKI DOSTAWY

5.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia.

5.2. Zamawiający może dokonać płatności za pomocą:

Przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN.
Nr rachunku: 27 1020 3219 0000 9602 0096 1797

Platformy  Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 205 500 PLN (wpłacony w całości).

Platformy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349

5.3. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w tygodniach i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zamówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.

5.4. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy:

◦ Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – obowiązują indywidualne ustalenia z Klientem

◦ Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu

◦ Czas dostawy poza terytorium Polski jest indywidualny w zależności od kraju dostawy.

5.5 Zamówienia do Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii objęte są dodatkowymi opłatami celnymi i krajowym VAT, które będą naliczane bezpośrednio przez lokalne władze podatkowe i muszą być płacone osobno przez Klienta. W przypadku wątpliwości dotyczących dodatkowych opłat Klient winien zwrócić się do lokalnego urzędu podatkowego.

5.6. Duże przesyłki wysyłane są na paletach i nie obejmują wniesienia do domu/mieszkania Klienta.

5.7. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

5.8. Zamawiający zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej w momencie wysłania zamówienia.

5.9. Zamówienie może zostać złożone, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie koloru, do koszyka z zakupami.

5.10. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” karcie formularza, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych przez stronę internetową nie jest możliwa.

5.11. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 5.10. stanowi ofertę Sprzedającego złożoną Klientowi w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną z uwzględnieniem kosztów dostawy.

5.12. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia.

5.13. Sprzedający zastrzega sobie odrzucenie zamówienia przy jednoczesnym podaniu przyczyny odmowy realizacji w przypadku niedotrzymania punktów regulaminu lub z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

5.14. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.

6.2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6.3. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu qfront.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta, na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń eksploatacyjnych związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania, zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

6.4. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.

6.5. Sprzedający ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

6.6. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną, na adres podany w potwierdzeniu zamówienia wysłanego drogą elektroniczną. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, przyczynę reklamacji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją po uprzednim powiadomieniu Sprzedającego. Koszty wysyłki towaru pozostają po stronie Klienta.

6.7. Sprzedający rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 6.6. powyżej.

6.8. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli towar zostanie odesłany bez uprzedniego powiadomienia i bez spełnienia warunków opisanych w punkcie 6.6. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, Sprzedający wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

6.9. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6.10. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży należy złożyć oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu na adres należy zwrócić produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę).

 

Adres do zwrotu:

Centrum Handlowe Hill s.c.
Krasnogliny 77, 08-500 Ryki

(paczkę należy oznaczyć jako „ZWROT”)

6.11. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6.6, Sprzedający zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

6.12. Sprzedający może odmówić przyjęcie przesyłki wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

6.13 Produkty personalizowane, wykonywane wg indywidualnych wytycznych Klienta, nie będące w stałej ofercie sklepu qfront.pl, nie podlegają zwrotom.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.

7.2. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

7.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

7.5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

AutoPay
Flagi UE